Microbial Enzyme

  E-mail   Print

Sophya B. Popletaeva, Natalia V. Statsyuk, Tatiana M. Voinova, Lenara R. Arslanova, Anton L. Zernov, Anton P. Bonartsev, Garina A. Bonartseva, Vitaly G. Dzhavakhiya
AIMS Microbiology, 2018, 4(1): 192-208. doi: 10.3934/microbiol.2018.1.192
+ Abstract     + HTML     + PDF(681 KB)
Open Access Journals
Blog:
More
Open Access Journals