Manikandan Alagumuthu, Divakar Dahiya, Poonam Singh Nigam
+ Abstract     + HTML     + PDF(750 KB)
Qianhong Zhang, Fubiao Lin, Xiaoying Zhong
+ Abstract     + HTML     + PDF(648 KB)
Yuxuan Zhang, Xinmiao Rong, Jimin Zhang
+ Abstract     + HTML     + PDF(1243 KB)
Pierre Failler, Zhenghui Li
Green Finance, 2019, 1(1): 1-3. doi: 10.3934/GF.2019.1.1
+ Abstract     + HTML     + PDF(100 KB)
Andrea Manzoni, Alfio Quarteroni, Sandro Salsa
+ Abstract     + HTML     + PDF(3844 KB)
Zhimin Cao, Chenhui Xu, Caiwei Xiao, Wei Liu, Jiaohu Huang, Wenjun Zong, Junjie Zhang, Tao Sun
Ann Nwankwo, Daniel Okuonghae, Daniel Okuonghae
Yue Liu,Wing-Cheong Lo
Kaiyin Zhou, YuxingWang, Sheng Zhang, Mina Gachloo, Jin-Dong Kim, Qi Luo, Kevin Bretonnel Cohen, Jingbo Xia
ZongWang, Qimin Zhang, Xining Li
+ Abstract     + HTML     + PDF(719 KB)

+More

Avinash Kumar Ranjan, Akash Anand, Vallisree S, Rahul Kumar Singh
AIMS Geosciences, 2016, 2(4): 273-285. doi: 10.3934/geosci.2016.4.273
+ Abstract     + HTML     + PDF(1063 KB)
Dyoni M. de Oliveira, Victor Hugo Salvador, Thatiane R. Mota, Aline Finger-Teixeira, Rodrigo F. de Almeida, Douglas A. A. Paixão, Amanda P. De Souza, Marcos S. Buckeridge, Rogério Marchiosi, Osvaldo Ferrarese-Filho, Fabio M. Squina, Wanderley D. dos Santos
+ Abstract     + HTML     + PDF(575 KB)
Alessio Russo, Francisco J Escobedo, Stefan Zerbe
+ Abstract     + HTML     + PDF(1081 KB)
Samuel Asumadu-Sarkodie, Phebe Asantewaa Owusu
AIMS Energy, 2016, 4(5): 675-696. doi: 10.3934/energy.2016.5.675
Paula García-Fraile, Esther Menéndez, Raúl Rivas
AIMS Bioengineering, 2015, 2(3): 183-205. doi: 10.3934/bioeng.2015.3.183
Antwi Nimo, Tobias Beckedahl, Thomas Ostertag, Leonhard Reindl
AIMS Energy, 2015, 3(2): 184-200. doi: 10.3934/energy.2015.2.184
Esther Menendez, Paula Garcia-Fraile, Raul Rivas
AIMS Bioengineering, 2015, 2(3): 163-182. doi: 10.3934/bioeng.2015.3.163
Letizia Fracchia, Jareer J. Banat, Massimo Cavallo, Chiara Ceresa, Ibrahim M. Banat
AIMS Bioengineering, 2015, 2(3): 144-162. doi: 10.3934/bioeng.2015.3.144
Daniel A. Barone, Ana C. Krieger
Paolo Dell’Aversana, Giancarlo Bernasconi, Fabio Chiappa
AIMS Geosciences, 2016, 2(1): 1-31. doi: 10.3934/geosci.2016.1.1

+More

Copyright © AIMS Press | disclaimer | open access policy | terms